O czym warto wiedzieć przed założeniem firmy?

O czym warto wiedzieć przed założeniem firmy?

Definicja działalności gospodarczej określa, że: działalność gospodarcza jest dla osób fizycznych ceniących sobie wolność zawodową i pragnących prowadzić działalność na własny rachunek.

Według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jest ona określona, jako zarobkowa działalność:

 • Wytwórcza
 • Budowlana
 • Handlowa,
 • Usługowa
 • Poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
 • Działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Celem działalności gospodarczej może być:

 • Uzyskanie dochodu i dotyczy to prywatnych przedsiębiorstw
 • Uzyskanie zysków ekonomicznych i dotyczy to przedsiębiorstw użyteczności publicznej działającej na rzecz zbiorowości społecznej
 • Uzyskanie przychodów finansowych na takie cele jak: szkolenia, świadczenie pomocy osobom potrzebującym.

Natomiast swobodę działalności można rozróżnić, jako:

 • Działalność regulowaną do prowadzenia, której przedsiębiorca musi spełnić ustalone wymogi określone przepisami prawa (koncesja), dotyczy takich rodzajów usług jak: obrót paliwami oraz ich wytwarzanie, wydobywanie kopalin, usługi detektywistyczne, prowadzenie kasyna
 • Działalność nieregulowana, oparta na ogólnych przepisach prawnych, wyróżniająca się prowadzeniem księgowości uproszczonej, możliwością nie posiadania kapitału własnego oraz prostotą załatwiania formalności do jej otworzenia, zawieszenia i zamknięcia.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie firmy na własny rachunek jest zobowiązany do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jest to uzależnione od kilku czynników takich jak: rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, oczekiwana wysokość uzyskania dochodu, zamiar korzystania z odliczeń od podatku tzw. ulg podatkowych oraz możliwości rozliczeń wspólnie z małżonkiem. Osoba otwierająca własną firmę może skorzystać z następujących form opodatkowania:

 • Podatek dochodowy PIT (na zasadach ogólnych oraz liniowy) – od osób fizycznych i mogą z takiej formy opodatkowania skorzystać osoby z jednoosobową działalnością gospodarczą, spółki cywilne, oraz takie spółki osobowe jak: spółka komandytowa, komandytowo – akcyjna, jawna i partnerka.
 • Podatek dochodowy CIT – od osób prawnych i niektórych firm nieposiadających osobowości prawnej.
 • Ryczałt od przychodów – ewidencjonowany sposób prowadzenia rozliczeń dla osób fizycznych oraz wybranych spółek osobowych.
 • Karta podatkowa – sposób rozliczeń dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak również dla wspólników spółki cywilnej.

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej są uzależnione od wielu czynników, które będą oddziaływać na funkcjonowanie firmy a mianowicie:
 • Nakład pieniężny na jej rozpoczęcie (założenie).
 • Okres czasu niezbędny do zarejestrowania firmy
 • Wysokość i forma opodatkowania
 • Wysokość składek ZUS
 • Ponoszenie odpowiedzialności osobistej za należności firmy (długi, umowy itd.).

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Przedsiębiorstwo można prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest często wybierana ze względu na prostotę i szybkość założenia oraz nie ponoszenie kosztów z tym związanych. Po wypełnieniu wniosku CEIDG następuje automatyczne zgłoszenie działalności gospodarczej do takich instytucji jak: ZUS, US, KRUS, GUS.

Z takiej formy prowadzenia firmy korzystają małe przedsiębiorstwa posiadające jednego właściciela, który odpowiada za wywiązanie się ze wszystkich nałożonych obowiązków pod groźbą kary finansowej. Przedsiębiorcy wybierający ten sposób prowadzenia działalności najczęściej wybierają, jako formę opodatkowania kartę podatkową lub ryczałt od przychodów, tylko niektórzy decydują się na podatek za zasadach ogólnych (18% lub 32%) lub podatek liniowy.

Spółka cywilna

Spółka cywilna najczęściej zawierana jest między wspólnikami na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej. Prowadzenie takiej formy działalności rozpoczyna się od rejestracji w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta poprzez wypełnienie wniosku CEIDG (dotyczy wszystkich wspólników). W przypadku spółki cywilnej każdy ze wspólników odpowiada w takim samym stopniu za wszystkie zobowiązania firmy (długi, zyski, straty).

Zarejestrowanie spółki nie wymaga dużego nakładu finansowego, ponadto nie ma obowiązku posiadania kapitału założycielskiego. Umowa zawierana przez wspólników nie wymaga obecności i potwierdzenia przez notariusza. Spółce cywilnej zostaje nadany numer NIP i Regon.

Spółki prawa handlowego

Spółki prawa handlowego występują w dwóch formach, jako spółki kapitałowe i spółki osobowe.

Spółka osobowa nie posiada osobowości prawnej, jest spółką prawa handlowego. Działalność gospodarczą prowadzi we własnym imieniu, i może kupować nieruchomości, pozyskiwać środki finansowe w postaci kredytów, być stroną w sporze sądowym. Za wszystkie zobowiązania, firmy odpowiedzialność ponosi każdy wspólnik całym swoim majątkiem. Najczęstszą formą opodatkowania jest podatek liniowy w wysokości 19%.

Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną, należy do spółek prawa handlowego, posiada kapitał zakładowy i własny majątek oddzielny od majątku prywatnego wspólników. Zobowiązania pokrywane są tylko z majątku spółki. Formą opodatkowania spółki kapitałowej jest podatek od osób prawnych 19%, ponadto od osiągniętego zysku wspólnicy muszą odprowadzić 19%.

Spółka jawna

Spółka jawna jest to spółka osobowa, utworzona przez kilku wspólników wnoszących do tej spółki własny kapitał. Działalność spółki jawnej regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych, opodatkowanie dotyczy każdego wspólnika na zadzie podatku od osób fizycznych, sama spółka nie jest podatnikiem. Spółka jawna może być również rozliczana w formie ryczałtu, książki przychodów i rozchodów. Umowa zawarta między wspólnikami wymaga formy pisemnej i rejestracji w KRS.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest rodzajem spółki osobowej założonej przynajmniej przed dwie osoby. Taka forma działalności gospodarczej dotyczy świadczenia wolnego zawodu takiego jak: adwokaci, pielęgniarki, lekarze, architekci, rzeczoznawcy, tłumacze itd. Działalność spółki partnerskiej regulowana jest poprzez Kodeks spółek handlowych i wymagana jest rejestracja w KRS.

Odpowiedzialność za błędy w sztuce lekarskiej swoje i podległych pracowników odpowiada dany wspólnik, natomiast za pozostałe zobowiązania wszyscy wspólnicy odpowiadają swoim własnym majątkiem.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest spółką osobową, nieposiadającą osobowości prawnej, ale mającą zdolność prawną. Działalność regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Spółka komandytowa może w imieniu swojej firmy kupować nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, również może być stroną w sporze sądowym. W tej formie spółki występują dwie grupy wspólników: komplementariusz, który odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w spółce i komandytariusz odpowiadający tylko do wysokości sumy komandytowej. Opodatkowanie na podstawie podatku CIT, poza tym wspólnicy zwolnieni są od podatku od dywidendy i od osiągniętych zysków.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa powstająca w formie aktu notarialnego poprzez sporządzenie statutu i wpisanie jej działalności do KRS, nie posiada osobowości prawnej. W skład takiej formy spółki wchodzą komplementariusze odpowiadający majątkiem własnym i reprezentujący ją na zewnątrz oraz akcjonariusze, którzy w żaden sposób nie odpowiadają za zobowiązania tej spółki. Spółka komandytowo-akcyjna może wypuszczać akcje, osiągając dzięki temu zyski i powiększając kapitał spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną a jej działalność jest regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Jest spółką kapitałową, która może być powołana przez kilka osób lub jedną osobę. Za zobowiązania spółki wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeznaczona dla średnich i dużych firm.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa znajdująca zastosowanie dla dużych przedsiębiorstw. Dla prawidłowego funkcjonowania spółki konieczne jest powołanie takich organów jak: zarząd spółki, rada nadzorcza i walne zgromadzenie. Akcjonariusze za zobowiązania spółki nie odpowiadają majątkiem własnym. Złożona procedura prowadzenia spółki akcyjnej wymaga zatrudnienia księgowych i radców prawnych.

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zakładając działalność gospodarczą przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), operacja jest bezpłatna. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów. CEIDG jest elektronicznym rejestrem właścicieli firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Dzięki temu rejestrowi ułatwione zostało prowadzenie firmy, jej założenie, zmiana danych oraz zawieszenie na jakiś czas działalności oraz jej zamknięcie. Więcej o rejestracji firmy dowiecie się z artykułu Zakładanie działalności gospodarczej, do którego serdecznie zapraszamy.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *