Formy działalności gospodarczej – którą wybrać?

Formy działalności gospodarczej – którą wybrać?

Przed każdym początkującym przedsiębiorcą stoi konieczność podjęcia wielu kluczowych decyzji. Jedną z nich jest ta dotycząca formy, w jakiej będzie on prowadził swoją działalność. Panujący w Polsce system daje bardzo szeroki wybór. Każda z dostępnych opcji ma również swoje wady i zalety.

Zakładanie działalności gospodarczej opiera się na zasadzie swobody gospodarczej. Co to oznacza? Dokładnie chodzi o to, że każdemu przysługuje prawo do założenia swojej działalności gospodarczej na takich samych zasadach. Jedynie niekiedy stawiane są dodatkowe określone regulacjami prawnymi wymagania. Wyróżniamy różne formy działalności gospodarczej. Odpowiedni wybór wpłynie nie tylko na bezpieczeństwo prowadzenia firmy, ale także na jej zyski.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To najczęściej wybierany rodzaj działalności gospodarczej. Odpowiedni dla osób, którym zależy na samodzielnym prowadzeniu firmy. Łatwy proces założenia związany jest jednak z dużą odpowiedzialnością. Jedyną formalnością na etapie rejestracji jest złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga wnoszenia kapitału początkowego. Ponadto, jeśli przychody uzyskiwane z działalności nie przekroczą 2 000 000 Euro, właściciel może korzystać z uproszczonej księgowości, podatku zryczałtowanego lub karty podatkowej.

Wadą przedstawionej formy działalności jest zwiększona odpowiedzialność jej właściciela. Za wszelkie powstałe zobowiązania odpowiada on bowiem całym swoim majątkiem. Ponadto zarówno rozwój, jak i funkcjonowanie całej firmy uzależnione jest od decyzji podejmowanych przez jedną osobę.

Biorąc pod uwagę wszystkie formy działalności gospodarczej, ta jest najbardziej odpowiednia dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Więcej o jednoosobowej działalności gospodarczej przeczytacie w tym artykule.

Spółka cywilna

To nic innego jak umowa zawarta zgodnie z przepisami prawa cywilnego. Podobnie jak jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popularną formą prowadzenia firmy. Jej stronami mogą być dwa lub więcej podmiotów gospodarczych. Muszą one posiadać wpis do bazy przedsiębiorców CEIDG.

Spółka cywilna zwolniona jest z płacenia podatku dochodowego, ponieważ każdy z jej wspólników rozlicza się we własnym zakresie. Jeśli jej obroty nie przekroczą 2 000 000 Euro, wspólnicy również mogą korzystać z księgowości w formie uproszczonej. Pełna księgowość obejmuje firmę w sytuacji, gdy obroty przekroczą wspomnianą kwotę lub jednym ze wspólników jest osoba prawna.

Działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej to łatwość zarządzania i prosta struktura. Każdy ze wspólników może być jej przedstawicielem i zajmować się związanymi ze spółką sprawami. Podczas jej zakładania nie jest również wymagany kapitał początkowy.

Wadą tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest duże ryzyko. Związane jest ono ze zbiorową odpowiedzialnością za powstałe zobowiązania spółki. Nawet jeśli powstają one wskutek działania jednego ze wspólników, wszyscy pozostali odpowiadają za nie solidarnie.

Spółki osobowe

To rodzaj spółek handlowych. Wyróżniamy spółki osobowe jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo – akcyjne. Spółki te nie posiadają osobowości prawnej i nazywane są ułomnymi osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną. Mogą one prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą. Zakładane są w celu realizacji określonego celu i współdziałania prowadzącego do jego realizacji.

Działalność spółek osobowych opiera się na więzi pomiędzy wspólnikami. Musi być ich co najmniej dwóch. Ponoszą oni całkowitą odpowiedzialność za zobowiązania. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się spłaty długu zarówno z majątku spółki, jak i z majątków osobistych wspólników.

Wybór odpowiedniego rodzaju spółki osobowej uzależniony jest od wielu zmiennych. Istnieją różne rodzaje działalności gospodarczej. PKD jest klasyfikacją, która umożliwi każdemu początkującemu przedsiębiorcy określenie charakteru działalności, a następnie wybór właściwej formy spółki.

Spółki kapitałowe

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi tkwi w wysokości kapitału zakładowego. W przypadku spółki akcyjnej wynosi on co najmniej 5 000 zł, z kolei współwłaściciele spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zgromadzić 100 000 zł. Kapitał stanowi podstawę działania spółek. Wspólnicy stanowią drugi plan, możliwa jest więc ich zmiana. Istnieje również możliwość założenia spółki kapitałowej przez jedną osobę.

Biorąc pod uwagę odpowiedzialność za zobowiązania, to w przypadku spółek kapitałowych ponoszą ją jedynie organy zarządcze.

W odróżnieniu od spółek osobowych posiadają pełną osobowość prawną. Momentem powstania spółki kapitałowej jest już moment złożenia zawarcia umowy jej współwłaścicieli. Do momentu pełnej rejestracji nazywana jest ona spółką kapitałową w organizacji. Może ona działać podobnie jak zarejestrowana spółka kapitałowa. Zarówno działające spółki akcyjne, jak i z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *